E-Duvar Türkiye'nin Elektronik İmzası
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

E-Duvar olarak kurulduğumuz günden bu yana kişisel verilerin korunması konusuna büyük önem veriyoruz, bu bağlamda faaliyetlerimizi "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ile uyumlu bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanun’da ifade edilen bazı terimler aşağıda sunulmuştur:

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyen, Kanun’da belirtilen gerekli tedbirlerin alınması hususunda veri sorumlusuyla birlikte müştereken sorumludur.

Veri İşleme Şartları Nelerdir?

Veri sorumlusu ancak ilgili kişi açık rıza verdiğinde veya aşağıdaki şartlar oluştuğunda açık rıza aranmaksızın kişisel verileri işler:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,</div><div>Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri sorumlusunun meşru menfaati.

WhatsApp Support
WhatsApp Destek
Bize Mesaj Gönderin