E-Duvar Türkiye'nin Elektronik İmzası
E-Duvar Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR:

SATICI

Unvanı: NEFTÜRK TEKNOLOJİ YAZILIM DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Adresi: İncirli Mah. 102 Sok. No6/2 Keçiören/ANKARA

Telefon: 0(312) 276 00 06

Web Adresi: https://www.e-duvar.com.tr

E-posta: info@e-duvar.com.tr

ALICI: E-DUVAR firmasından hizmet ve mal satın alan kişileri ifade eder.

Adı:

Soyadı:

Telefon:

Adres:

Elektronik posta adresi:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin

üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak

tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu

sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli

Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını

bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme ALICI’nın işbu

sözleşme ile belirlenen ürünü/ürünleri temin etmesine yönelik olup ALICI’nın

ürün/ürünler kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikasını kullanabilmesi için

ayrıca “nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı sözleşmesini/taahhütnamesini

imzalaması gereklidir.

MADDE 3 –

Aşağıda detayları belirtilen ürüne ilişkin siparişinizi onaylayarak ilgili ürünü

aşağıdaki fiyat ve koşullarla satın almayı kabul etmektesiniz.

ÜRÜN BİLGİLERİ: Ürünün; türü, miktarı, markası, modeli, rengi, adedi, satış

bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği

gibidir.

Ürün Türü ve Açıklaması: ………….

Satış Fiyatı(KDV ve her türlü masraf dâhil): ………………….

Ödeme Şekli:……………

Teslimat Şekli Kargo / Elden Teslim Kargo Ücreti: ………. TL Alıcı Tarafından

Karşılanacak

Diğer Masraflar: …………….

Teslimat Adresi: ……….

Teslim Edilecek Kişi: …………..

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER:

4.1. İşbu sözleşme, tarafları ALICI ile SATICI olup sözleşmenin yerine getirilmesi

ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. Sözleşme ALICI

tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa

ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın

alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen

niteliklere uygun ve kullanım kılavuzları ile birlikte kargoya teslim edilmesinden

sorumludur.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,

teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu

tutulamaz.

4.5. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın 3. Madde de belirtilen adresinde

elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması

durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak

kabul edilecektir.

4.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal

edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da

ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade

edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya

ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3

(üç) gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri

ALICI'ya aittir.

4.9. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması

nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından

ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

4.10. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt

faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi

kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan

ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Hakem Heyeti

kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi

kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; kredi kartına iade prosedürü aşağıda

belirtilmiştir:

4.12. Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile

yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak ALICI’ya nakit para ile ödeme

yapamaz. SATICI bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya

mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince ALICI’ya nakit

olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise: SATICI’nın, bankaya

bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade

gerçekleştirilecektir.

4.13. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin

yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve

imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.14. SATICI, ALICI tarafından kendisine iletilen her türden kişisel bilgileri,

bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar ve SATICI’nın işbu sözleşme ve

nitelikli elektronik sertifika teminine ilişkin faaliyetleri dışında üçüncü kişilerle

paylaşmayacak ve bu türden kişisel bilgileri 3. kişilere satmayacak ya da

açıklamayacaktır ve hiçbir şart altında kullanılmasına da izin vermeyecektir.

ALICI tarafından sağlanan bilgiler ALICI, ortakları ve işbirliği içinde olduğu kişi ya

da kurumlar tarafından üyenin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel

değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve/veya pazar araştırmalarında

ve ALICI’dan izin alındığı takdirde ürün hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması

amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası,

elektronik posta adresi ve ALICI’yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi

olarak anlaşılır. SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu konuda sır

saklama yükümü altında olduğunu addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve

sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin

tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye

ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu yönde gereken özeni

göstermeyi taahhüt etmektedir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI:

ALICI; sözleşmeye konu mala ilişkin olarak, malı teslim aldığı tarihten ve

sözleşmeye konu hizmete ilişkin olarak ise işbu sözleşmenin kurulduğu günden

itibaren on dört gün içerisinde hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin,

hiç bir gerekçe göstermeksizin malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma

hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak

istediğine dair beyanını SATICI’ya sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı

formu ile ya da sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile

iletecektir. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10

gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. İade konusu olan mal, elektronik imza

kart okuyucusudur, nitelikli elektronik sertifika ise ALICI’nın özel istek ve talepleri

uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale

getirilen mal kapsamındadır. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Mad.15/b gereğince; ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda

hazırlanan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi

durumunda Borçlar Kanunu’nda yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri

uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi

içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz

konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük

süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini

yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini

ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

6.2. SATICI’nın yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir

sebeplerin varlığı veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın

kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme

konusu ürünü süresi içerisinde teslim edilememesi halinde ise; bu tip durumlarda

ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya

teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi

haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar

10 (on) gün içerisinde kendisine iade edilir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ANKARA Tüketici Sorunları Hakem

Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise ANKARA Mahkemeleri

yetkilidir.

İşbu sözleşme ……………….…. tarihinde düzenlenmiştir.

EK-1

CAYMA FORMU

Ünvanı : NEFTÜRK TEKNOLOJİ YAZILIM DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 

Adres : İncirli Mah. 102 Sok. No:6/2 Keçiören / ANKARA

Telefon: 0(312) 276 00 06

Web Adresi: https://www.e-duvar.com.tr 

Email: info@e-duvar.com.tr

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin

sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi: ………….

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet: ………….

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:……….

-ALICI’nın adı ve soyadı: …………

-ALICI’nın TC Kimlik No: ………

-ALICI’nın telefonu: ………..

-ALICI’nın adresi:……..

-ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: ………..

WhatsApp Support
WhatsApp Destek
Bize Mesaj Gönderin